Законопроект про франчайзинг

Законопроект про франчайзинг

Законопроект про франчайзинг

03.04.2018


  Проект вноситься народним депутатом України

О.В. Кіршем

Кужель О.В. (посв.224)

Яценком А.В. (посв.398)

Романовським О.В. (посв.431)

Галасюком В.В.

    

 

Закон УкраЇни

  Про франчайзинг 

 

Цей Закон визначає поняття франчайзингу, а також правові та економічні 

засади його здійснення.

 

Розділ І

ФРАНЧАЙЗИНГ В УКРАЇНІ

 

Стаття 1. Визначення термінів

 Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

франчайзинг – підприємницька діяльність, за якою на договірній основі одна сторона (правоволоділець) зобов’язується передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на визначений строк до 3 років комплекс виключних прав на використання (з обов’язковою поміткою «на умовах франчайзингу») знака для товарів і послуг, фірмового найменування, послуг, технологічного процесу і (або) спеціалізованого обладнання, комерційної інформації, що охороняється законом, а також інших передбачених договором об’єктів виключних прав;

правоволоділець (франчайзер) - суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), власник комплексу виключних прав, передбачених абзацом другим цієї статті;

користувач (франчайзі) – суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який одержує у правоволодільця на визначених умовах комплекс виключних прав, передбачених абзацом другим цієї статті, для провадження підприємницької діяльності.

 

Стаття 2. Законодавство у сфері франчайзингових відносин

   Законодавство України про франчайзинг включає цей Закон та інші нормативно-правові акти.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 3. Договір франчайзингу

1. Сторонами договору франчайзингу є правоволоділець та користувач.

Сторонами в договорі можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

2. За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) зобов'язується передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без такого право використання в господарській діяльності користувача комплексу виключних прав, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, що належать правоволодільцю.

3. Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав правоволодільця, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, в певному обсязі (зокрема з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або вироблених користувачем, провадження іншої торговельної діяльності, виконання робіт, надання послуг).

4. Договір франчайзингу може передбачати передачу частини прав з володіння, користування та розпорядження комплексом виключних прав, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, використання яких можливе у разі провадження господарської діяльності.

5. Укладення договорів франчайзингу здійснюється з додержанням законодавства про захист економічної конкуренції. 

Стаття 4. Форма та реєстрація договору франчайзингу

1. Договір франчайзингу повинен бути укладений у письмовій формі і відповідати вимогам законодавства.

2. Договір франчайзингу реєструється (з урахуванням вимог антимонопольного законодавства) органом, який проводить реєстрацію юридичної або фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, що виступає за договором як правоволоділець.

Якщо правоволоділець зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності в іноземній державі, реєстрація договору франчайзингу проводиться органом, який зареєстрував юридичну або фізичну особу - суб’єкта підприємницької діяльності, що є користувачем.

Договір франчайзингу на використання об’єкта, що охороняється відповідно до патентного законодавства України, підлягає реєстрації також у центральному органі виконавчої влади в галузі патентів і знаків для товарів і послуг.

У разі недодержання вимоги щодо реєстрації договір франчайзингу вважається недійсним.

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на договір лише з моменту його реєстрації.

Порядок реєстрації договорів франчайзингу визначається органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на те Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Винагорода за договором франчайзингу

Розмір, спосіб, форма і строки виплати винагороди та умови їх перегляду визначаються у договорі франчайзингу за домовленістю сторін відповідно до вимог цього та інших законів.

Винагорода за договором франчайзингу може виплачуватися користувачем правоволодільцю у формі разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором франчайзингу.

Стаття 6. Обов’язки правоволодільця (франчайзера) 

1.    Правоволоділець зобов’язаний:

1) передати користувачеві технічну та комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну користувачеві, у строк, передбачений договором франчайзингу, а також проінструктувати користувача з питань, пов’язаних з використанням прав, що передаються за договором франчайзингу;

2) видати користувачеві передбачені договором ліцензії, визначені законодавством про інтелектуальну власність, забезпечивши в разі потреби їх оформлення в установленому порядку;

3)   постійно контролювати діяльність користувача щодо відповідної якості його товарів (робіт, послуг);

4) нести за користувача фінансову відповідальність, якщо для такої відповідальності не вистачає коштів користувача.

2.    У разі коли договором франчайзингу не передбачено інше, правоволоділець зобов’язаний:

1)   забезпечити реєстрацію договору франчайзингу;

2) надавати користувачеві технічну та консультаційну допомогу, сприяти у навчанні та підвищенні кваліфікації користувача;

3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем згідно з договором франчайзингу.

Стаття 7. Обов’язки користувача (франчайзі)

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що провадиться за договором франчайзингу, користувач зобов’язаний:

1) виплачувати правоволодільцю винагороду за користування комплексом виключних прав, передбачених абзацом другим статті 1 цього Закону, та за надані додаткові послуги, передбачені договором франчайзингу;

2) використовувати у процесі провадження господарської діяльності передбачені договором франчайзингу знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення правоволодільця зазначеним у договорі способом;

3) забезпечувати відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) ним згідно з договором франчайзингу, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) безпосередньо правоволодільцем і надавати правоволодільцеві будь-яку інформацію щодо якості товарів (робіт, послуг) на його вимогу;

4) у разі провадження господарської діяльності, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню, одержати відповідні ліцензії в установленому порядку;

5) додержуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення приміщень, використовуваних у процесі здійснення переданих йому за договором франчайзингу прав;

6) надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правоволодільця;

7) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

8) інформувати покупців (замовників) у спосіб, зазначений договором франчайзингу, про те, що він використовує знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення правоволодільця за договором франчайзингу;

9) укласти протягом певного строку обумовлену договором франчайзингу кількість договорів субфранчайзингу, якщо це передбачено договором франчайзингу.

Стаття 8. Обмеження прав сторін за договором франчайзингу

1. Договором франчайзингу можуть бути передбачені обмеження прав сторін щодо:

1) обов’язку правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов’язку користувача не конкурувати з правоволодільцем на закріпленій за користувачем території згідно з договором франчайзингу у підприємницькій діяльності, що провадиться користувачем з використанням належних правоволодільцю виключних прав;

3) відмови користувача від одержання за договором франчайзингу аналогічних прав у конкурентів правоволодільця;

4) обов’язку користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень, які повинні використовуватися для здійснення наданих за договором франчайзингу виключних прав, а також питання їх внутрішнього та зовнішнього оформлення.

2. Визнаються недійсними умови, що обмежують права сторін за договором франчайзингу, внаслідок яких:

1) правоволоділець має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), що виконуються (надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу ціни;

2) користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги лише певній категорії покупців (замовників) чи лише покупцям (замовникам), місцезнаходження (місце проживання) яких не виходить за межі визначеної у договорі франчайзингу території.

Стаття 9. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що

заявляються до користувачів

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред’являються до користувачів, стосовно невідповідності якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем згідно з договором франчайзингу.

За вимогами, що пред’являються до користувача як виробника товарів (робіт, послуг) правоволодільця, правоволоділець відповідає   солідарно з користувачем.

Стаття 10. Право користувача укласти договір франчайзингу на новий строк

Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, і правоволоділець мають право після закінчення строку договору франчайзингу на укладення такого договору на новий строк.

Стаття 11. Зміна договору франчайзингу 

Договір франчайзингу може бути змінений відповідно до законодавства.

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на зміни договору лише з моменту реєстрації цих змін в установленому законодавством порядку .

Стаття 12. Припинення договору франчайзингу

1. Дія договору франчайзингу припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

ліквідації правоволодільця або користувача, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом;

припинення належних правоволодільцю прав на знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення без заміни їх новими аналогічними правами.

2. Договір франчайзингу може бути розірвано за погодженням сторін.

На вимогу однієї із сторін чи будь-якої третьої сторони договір франчайзингу може бути розірвано за рішенням суду (господарського суду) у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавством.

3. Договір франчайзингу може бути визнаний судом (господарським судом) недійсним відповідно до цивільного законодавства.

4. Кожна із сторін договору франчайзингу, укладеного без визначення строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором франчайзингу не передбачено більш тривалий період.

5. Розірвання договору франчайзингу реєструється органом, який проводив згідно з частиною другою статті 5 цього Закону реєстрацію такого договору, в установленому законодавством порядку.

Стаття 13. Збереження договором франчайзингу чинності у разі зміни

сторін 

1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права з комплексу переданих користувачеві прав не визнається підставою для зміни або розірвання договору франчайзингу. Новий правоволоділець стає стороною цього договору в частині прав та обов’язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2. У разі смерті правоволодільця (фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності) його права та обов’язки за договором франчайзингу переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як суб’єкт підприємницької діяльності. В іншому разі дія договору франчайзингу припиняється.

Реалізація прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до прийняття спадкоємцем цих прав та обов’язків або до реєстрації спадкоємця як суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється управителем, якого призначає нотаріус. 

Стаття 14. Наслідки зміни знака для товарів і послуг, фірмового

найменування або іншого позначення правоволодільця

У разі зміни правоволодільцем свого знака для товарів і послуг, фірмового найменування або іншого позначення з комплексу виключних прав договір франчайзингу зберігає чинність стосовно нового знака для товарів і послуг, фірмового найменування або іншого позначення правоволодільця, якщо користувач не виявить бажання розірвати договір та не вимагатиме відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцю винагороди за договором франчайзингу. 

Стаття 15. Заборона субфранчайзингу

1. Договором франчайзингу не може бути передбачено право користувача в межах відповідного регіонального ринку виступати в ролі субфранчайзера, тобто користувач не має права дозволяти іншим особам користуватися наданими йому виключними правами або частиною цих прав на умовах субфранчайзингу, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі франчайзингу. 

Стаття 16. Наслідки припинення виключного права, користування

яким надано за договором франчайзингу

У разі коли в період дії договору франчайзингу закінчився строк дії виключного права, користування яким передано за цим договором, або таке право припинилось з іншої підстави, договір франчайзингу продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилось, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право зажадати відповідного зменшення винагороди за договором франчайзингу.

У разі припинення належних правоволодільцю прав на знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення настають наслідки, передбачені законодавством.

Стаття 17. Розв’язання спорів, які виникають з договорів

франчайзингу

Спори, які виникають з договорів франчайзингу, розглядаються судами відповідно до законодавства України.

Якщо однією із сторін у спорі є нерезидент, за домовленістю сторін такі спори можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом.

Стаття 18. Бухгалтерський облік та звітність

Бухгалтерський облік підприємницької діяльності за договором франчайзингу та фінансова звітність ведеться відповідно до законодавства України.

 

Розділ ІІ

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Назад

Бажаєте отримувати свіжі новини?

Відправте нам свою електронну адресу