Календарь событий

Проект закона "О франчайзинге"

Проект закона "О франчайзинге"

Проект закона "О франчайзинге"

29.05.2014

29.05.2014 состоялось второе заседание по вопросу усовершенствования проекта закона «О франчайзинге». На заседании компания Franchise Group представила последнюю версию проекта закона.

На заседании усовершенствованный нормативно-правовой акт обсудили франчайзеры разных сфер и форматов Бизнеса, команда компании Franchise Group и специалисты по защите интеллектуальной собственности.

Также 29 мая новый проект закона был представлен на заседании «ЛІГА.ЗАКОН».


Проект закону від 29.05.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про франчайзинг

Цей Закон визначає поняття франчайзингу, а також правові та економічні засади його здійснення.


Стаття 1. Визначення термінів

Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:

франчайзинг – підприємницька діяльність, згідно якої на договірній основі одна сторона (правоволоділець) зобов’язується передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на визначений строк або без такого комплекс  виключних прав на використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, послуг, технологічного процесу і (або) спеціалізованого обладнання, ноу-хау, комерційної інформації, що охороняється законом, а також інших  передбачених договором об’єктів виключних прав;

правоволоділець (франчайзер) - суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), власник комплексу виключних прав, передбачених абзацом другим цієї статті;

користувач (франчайзі) – суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа), який одержує у правоволодільця на визначених умовах комплекс виключних прав, передбачених абзацом другим цієї статті, для провадження підприємницької діяльності;

комплекс об'єктів інтелектуальної власності – комерційні (фірмові) найменування, торгівельні марки (знаки для товарів і послуг), знаки обслуговування й торговельні назви й позначення; ноу-хау, і всі інші права, що є результатом інтелектуальної діяльності Франчайзера;

конфіденційна інформація – будь-яка інформація, в тому числі про Бізнес і Систему, пов'язана із предметом цього Договору, отримана Франчайзі та його співробітниками від Франчайзера протягом строку дії цього Договору та до моменту його укладення. Не є конфіденційною інформація, що відповідає хоча б одній з наступних умов:

- отримана легально від третьої особи поза зв'язком із цим Договором;

- розкрита на вимогу державного органу;

- дозволена до розголошення з письмової згоди Франчайзера.

роялті - винагорода Франчайзера, яка сплачується Франчайзі за використання промислового та комерційного досвіду, ноу-хау, об’єктів авторського права та права інтелектуальної власності Франчайзера згідно Договору франчайзингу;

система – конфіденційна інформація щодо комерційного досвіду Франчайзера по веденню Бізнесу, розроблена Франчайзером та власником якої є винятково Франчайзер, включаючи асортиментну та цінову політику, форми торгівлі, порядок та умови здійснення діяльності та надання Послуг, стандарти якості та обслуговування, тощо, що дозволяє вести і просувати Бізнес на ринку України та одержувати від нього прибуток. У Систему входить Франчайзинговий пакет, інші матеріали, послуги, а також інша інформація в усній або письмовій формі, що може передаватися під час навчання персоналу, як консультації, рекомендації і інші вказівки;

уповноважений представник Франчайзера – співробітник Франчайзера чи визначеної ним третьої особи, який діє на підставі довіреності Франчайзера та у функції якого входить контроль за Приміщенням, якістю Послуг, виконання персоналом Франчайзі Франчайзингового пакета, аналіз всіх необхідних документів і документації, що зберігається в електронному виді, інвентаризації, а також виконання Франчайзі умов даного Договору;

франчайзингова мережа – мережа незалежних одне від одного, проте однотипних, підприємств, які працюють під Торговою маркою та з використанням інших об’єктів авторських прав та об’єктів інтелектуальної власності Франчайзера, що входять у Франшизу, використовують Систему Франчайзера та пропонують Послуги;

франчайзинговий (вступний) платіж – разовий фіксований платіж, який сплачується Франчайзі на користь Франчайзера одноразово незалежно від терміну дії даного договору, включаючи його продовження, та представляє собою винагороду Франчайзера за надання права користування комерційним досвідом, Системою та ноу-хау Франчайзера, описаним у Франчайзинговому пакеті;

франчайзинговий пакет – спеціально розроблений Франчайзером і переданий Франчайзі комплекс інструкцій, що описує всі аспекти та правила ведення Бізнесу. Франчайзинговий пакет складається з інформації, вираженої в матеріальній формі шляхом фіксації її на папері, магнітній, відео-, фотоплівці або на іншому носії, будь-якому носії або пристосуванні, за допомогою якого інформація записується, обробляється або зберігається. Передача Франчайзингового пакета оформляється актом передачі. Франчайзинговий пакет становить невід’ємну частину Договору франчайзингу та підлягає неухильному виконанню Франчайзі.

франшиза - означає комплекс прав промислової та інтелектуальної власності Франчайзера, і включає право користування Торговими марками, Торговим найменуванням, промисловими зразками, зображеннями, логотипами, корисними моделями, дизайном, авторськими правами, ноу-хау, малюнками, посібниками, що використовуються Франчайзером для ведення Бізнесу.

таємний покупець – співробітник професійного консультанта в цій сфері або фізична особа, спеціально навчена для проведення такого акту контролю, у функції якого входить оцінка зовнішнього вигляду Приміщення, якості Послуг, а також виконання персоналом Франчайзі стандартів обслуговування клієнтів, які зазначені у Франчайзинговому пакеті;

міжнародний франчайзинг – вид франчайзингу, при якому  суб’єкти франчайзингу знаходяться в різних країнах.

 

Стаття 2. Законодавство у сфері франчайзингових відносин

1. Законодавство України про франчайзинг включає цей Закон та інші нормативно-правові акти.

2. Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Стаття 3. Договір франчайзингу

1. Сторонами договору франчайзингу є правоволоділець (Франчайзер) та користувач (Франчайзі).

2. Сторонами в договорі можуть бути суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

3. За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) зобов'язується передати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на певний строк право використання в господарській діяльності користувача комплексу виключних прав, які прописані в франчайзинговому пакеті та належать правоволодільцю.

4. Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав правоволодільця,  в певному обсязі (зокрема з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або вироблених користувачем, провадження іншої торговельної діяльності, виконання робіт, надання послуг).

5. Укладення договорів франчайзингу здійснюється з додержанням законодавства про захист економічної конкуренції.

 

Стаття 4. Винагорода за договором франчайзингу

1. Розмір, спосіб, форма і строки виплати винагороди та умови їх перегляду визначаються у договорі франчайзингу за домовленістю сторін відповідно до вимог цього та інших законів.

2. Винагорода за договором франчайзингу може  виплачуватися користувачем правоволодільцю у формі разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором франчайзингу.

3. Винагорода за договором франчайзингу є роялті в розумінні Податкового кодексу України.

 

Стаття 5. Обов’язки  правоволодільця (франчайзера)

1. Правоволоділець зобов’язаний:

1) створити мінімум один об’єкт (точку), яким компанія керує протягом мінімум 1 року, на момент продажу франшизи;

2) передати користувачеві технічну та комерційну документацію, надати іншу інформацію, необхідну користувачеві, у строк, передбачений договором франчайзингу, а також проінструктувати користувача з питань, пов’язаних з використанням прав, що передаються за договором франчайзингу;

3) видати користувачеві передбачені договором ліцензії, визначені законодавством про інтелектуальну власність, забезпечивши в разі потреби їх оформлення в установленому порядку.

2. У разі коли договором франчайзингу не передбачено інше, правоволоділець зобов’язаний:

1) передати користувачу право на ТМ (знак товари і послуги);

2) надавати користувачеві технічну та консультаційну допомогу, сприяти у навчанні та підвищенні кваліфікації користувача;

3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем згідно з договором франчайзингу

3. Франчайзер зобов’язаний взяти участь у досудовому вирішенні конфлікту за допомогою медіації, якщо на цьому наполягає друга сторона.

 

Стаття 6. Обов’язки користувача (франчайзі)

1. З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що провадиться за договором франчайзингу, користувач зобов’язаний:

1) виплачувати правоволодільцю винагороду за користування комплексом виключних прав  та за надані додаткові послуги, передбачені договором франчайзингу;

2) використовувати у процесі провадження господарської діяльності передбачені договором франчайзингу знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення правоволодільця зазначеним у договорі способом;

3) забезпечити відповідність якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) ним згідно з договором франчайзингу, якості аналогічних товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) безпосередньо правоволодільцем;

4) у разі провадження господарської діяльності, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню, одержати відповідні ліцензії в  установленому порядку;

5) додержуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення приміщень, використовуваних у процесі здійснення переданих йому за договором франчайзингу прав;

6) надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послугу) безпосередньо у правоволодільця;

7) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

8) інформувати покупців (замовників) у спосіб, зазначений договором франчайзингу, про те, що він використовує знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення правоволодільця за договором франчайзингу;

9) укласти протягом певного строку обумовлену договором франчайзингу кількість договорів субфранчайзингу, якщо це передбачено договором франчайзингу.

2. Франчайзі зобов’язаний взяти участь у досудовому вирішенні конфлікту за допомогою медіації, якщо на цьому наполягає друга сторона.

 

Стаття 7. Обмеження прав сторін за договором франчайзингу

1. Договором франчайзингу можуть бути передбачені обмеження прав сторін щодо:

1) обов’язку правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні  комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов’язку користувача не конкурувати з правоволодільцем на закріпленій за користувачем території згідно з договором франчайзингу у підприємницькій діяльності, що провадиться користувачем з використанням належних правоволодільцю виключних прав;

3) відмови користувача від одержання за договором франчайзингу аналогічних прав у конкурентів правоволодільця;

4) обов’язку користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування приміщень, які повинні використовуватися для здійснення наданих за договором франчайзингу виключних прав, а також питання їх внутрішнього та зовнішнього оформлення.

2. Визнаються недійсними умови, що обмежують права сторін за договором франчайзингу, внаслідок яких:

1) правоволоділець має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), що виконуються (надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу ціни;

2) користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги лише певній категорії покупців (замовників) чи лише покупцям (замовникам), місцезнаходження (місце проживання) яких не виходить за межі визначеної у договорі франчайзингу території.

 

Стаття 8. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувачів

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що пред’являються до користувачів, стосовно невідповідності якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються, надаються) користувачем згідно з договором франчайзингу.

 

Стаття 9. Термін дії Договору. Право пролонгації та припинення договору

1. Дія договору франчайзингу припиняється у разі:

1) закінчення строку, на який його було укладено;

2) ліквідації правоволодільця або користувача, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом;

3) припинення належних правоволодільцю прав на знак для товарів і послуг, фірмове найменування або інше позначення без заміни їх новими аналогічними правами.

2. Договір франчайзингу може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір франчайзингу може бути розірвано за рішенням суду (господарського суду) у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавством та договором франчайзингу.

3. Кожна із сторін договору франчайзингу, укладеного без визначення строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором франчайзингу не передбачено більш  тривалий  період.

4. Франчайзі має право на продовження Договору після закінчення його строку дії, якщо він повідомив Франчайзера письмово про своє бажання не пізніше, ніж за 4 місяці до закінчення терміну дії даного Договору. Продовження Договору оформлюється спеціальним доповненням до договору франчайзингу, що набирає сили з моменту його підписання Сторонами.

5. Франчайзер може продовжити даний Договір на новий термін, якщо:

1) франчайзі вчасно представив повідомлення, зазначене в пункті 4 цієї статті;

2) під час дії Договору Франчайзі не було допущено істотних порушень його положень, що могли б привести до його розірвання;

3) Франчайзі сумлінно виконував свої обов'язки за даним Договором;

4) Франчайзі готовий провести відновлення Приміщення, Обладнання або Устаткування відповідно до стандартів Системи та рекомендацій Франчайзера, що стосуються виду відновлення і його строків.

5) Франчайзі має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір, письмово повідомивши про це Франчайзера за 6 (шість) календарних місяців до дати розірвання Договору. При цьому Франчайзі зобов'язаний аргументувати причину своєї відмови від роботи у Франчайзинговій мережі.

6) Після припинення (розірвання) дії договорів франчайзингу (незалежно від причин такого припинення) Франчайзі не має права займатися аналогічною, подібною діяльністю з діяльністю Франчайзера протягом 5 років.

7) Франчайзі повинен зберігати Конфіденційну інформацію протягом 5 років з моменту закінчення строку дії договору франчайзингу та співпраці між Франчайзером та Франчайзі, що базувалась на цьому Договорі.

8) У разі припинення (в тому числі розірвання за ініціативою будь-якої із Сторін) дії договорів франчайзингу (незалежно від причин такого припинення) Франчайзі не має права претендувати на повернення будь-яких платежів (у т.ч. Франчайзингового платежу і роялті), сплачених за договором франчайзингу.

9) Заборона користувачам (франчайзі) протягом визначеного строку (наприклад, 5 років) після припинення співпраці (припинення, в т.ч. дострокове, договору) з правоволодільцем (франчайзером) здійснювати діяльність аналогічну, подібну з діяльністю правоволодільця (франчайзера).

 

Стаття 10. Збереження договором франчайзингу чинності у разі зміни сторін

1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права з комплексу переданих користувачеві прав не визнається підставою для зміни або розірвання  договору франчайзингу. Новий правоволоділець стає стороною цього договору в частині прав та обов’язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2. У разі смерті правоволодільця (фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності) його права та обов’язки за договором франчайзингу переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як  суб’єкт підприємницької діяльності. В іншому разі дія договору франчайзингу припиняється.

3. Реалізація прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до прийняття спадкоємцем цих прав та обов’язків або до реєстрації спадкоємця як суб’єкта підприємницької діяльності здійснюється управителем, якого призначає нотаріус.

 

Стаття 11. Наслідки зміни знака для товарів і послуг, фірмового найменування або іншого позначення правоволодільця

1. У разі зміни правоволодільцем свого знака для товарів і послуг, фірмового найменування або іншого позначення з комплексу виключних прав договір франчайзингу зберігає чинність стосовно нового знака для товарів і послуг, фірмового найменування або іншого позначення правоволодільця, якщо користувач не виявить бажання розірвати договір.

2. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцю винагороди за договором франчайзингу, якщо новий знак на товари та послуги є менш відомим.

 

Стаття 12. Субфранчайзинг

1. Договором франчайзингу може бути передбачено право користувача в межах відповідного регіонального ринку виступати в ролі субфранчайзера, тобто дозволяти іншим особам користуватися наданими йому виключними правами або частиною цих прав на умовах субфранчайзингу, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі франчайзингу.

2. Договір субфранчайзингу не може бути укладений на більш тривалий строк, ніж договір франчайзингу, на підставі якого він укладається.

3. У разі коли договір франчайзингу відповідно до законодавства визнано недійсним, недійсними є і укладені на  його основі договори субфранчайзингу.

4. У разі коли інше не передбачено договором франчайзингу, укладеним на визначений строк або без такого, з достроковим припиненням його дії права та обов’язки субфранчайзера (користувача за договором франчайзингу) переходять до правоволодільця, якщо він не відмовиться взяти на себе права та обов’язки за цим договором.

5. Субфранчайзер несе субсидіарну відповідальність за шкоду, заподіяну правоволодільцю  діями похідного користувача (користувача за договором субфранчайзингу), якщо інше не передбачено договором франчайзингу.

6. До договору субфранчайзингу застосовуються ті само  передбачені  законодавством вимоги, що й до договору франчайзингу, якщо інше не випливає з особливостей субфранчайзингу.

 

Стаття 13. Наслідки припинення виключного права, користування яким надано за договором франчайзингу

У разі коли в період дії договору франчайзингу закінчився строк дії виключного права, користування яким передано за цим договором, або таке право припинилось з іншої підстави, договір франчайзингу продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилось, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право зажадати відповідного зменшення винагороди за договором франчайзингу.

 

Стаття 14. Розв’язання спорів, які виникають з договорів франчайзингу

1. У випадку виникнення спорів між Сторонами щодо питань, які стосуються договорів франчайзингу, Сторони вирішують їх шляхом, який визначається у договорі франчайзингу.

2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до діючого в Україні законодавства.

3. Якщо однією із сторін у спорі є нерезидент, за домовленістю сторін такі спори можуть розглядатися міжнародним арбітражним судом.

 

Стаття 15. Бухгалтерський облік та звітність

1. Бухгалтерський облік підприємницької діяльності за договором франчайзингу та фінансова звітність ведеться відповідно до законодавства України.

2. Знизити ставки податку за роялті або встановити градацію від суми роялті (це зміни до ПКУ).

 

Стаття 16. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.


Остання редакція здійснена 29.05.2014.

До 03.06.2014 спеціалісти компанії Franchise Group будуть приймати і розглядати комментарі та побажання до проекту від франчайзерів з метою формування остаточної удосконаленої версії проекту закону "Про франчайзинг". 

Назад

Хотите получать свежие новости?

Отправьте нам свой электронный адрес